REGULAMENTUL TOMBOLEI

Susținem iubirea

5.02.2019 – 18.02.2019

 

 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI
 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI
 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
 4. MECANISMUL TOMBOLEI
 5. PREMIILE TOMBOLEI
 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
 8. FORTA MAJORA

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1. Organizatorul tombolei  „Susținem iubirea” (numita in cele ce urmeaza “Tombola”) este S.C. EXCLUSIV M&S S.R.L. (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul in Jud. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu,nr.163b, et.1, cam. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/1072/2007, Cod Unic de Inregistrare RO21487112, telefon 0735.700.700.

1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

2.1. Tombola este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Perioada de desfasurare a Tombolei este 5.02.2019 – 18.02.2019 inclusiv. Dupa data incheierii Tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Tombolei

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Tombola angajatii S.C. EXCLUSIV M&S S.R.L., angajatii agentiilor implicate si nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2. La aceasta Tombola pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii Tombolei. Mai mult, participantul trebuie sa fie un “posesor” al unei adrese de e-mail in perioada promotiei. “Posesor” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.3. Participarea la aceasta Tombola implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI

4.1. Tombola se desfasoara prin intermediul paginii web dedicate: www.mizuumi.ro/sustinem-iubirea/.

4.2. Biletele de Tombola sunt GRATUITE, se ofera gratuit si NU se comercializeaza.

4.3. Conditiile de participare la Tombola:

·         sa se inregistreze pe pagina web dedicata tombolei (www.mizuumi.ro/sustinem-iubirea), prin completarea campurilor de identificare cu datele personale;

·         datele de identificare ce trebuie completate de catre toti Participantii sunt urmatoarele:

o   Nume (obligatoriu)

o   Adresa de mail (obligatoriu)

o   Numar de telefon (obligatoriu)

Datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate: https://mizuumi.ro/politica-de-confidentialitate/ și vizează conform prezentului regulament – utilizarea datelor de participare în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor câștigate.

4.5. Se organizează 2 extrageri in cadrul carora se vor desemna 2 castigatori, dupa cum urmează:

 • Prima extragere – pe data de 11.02.2019;
 • A doua extragere – pe data de 18.02.2019;

 

4.6. Modalitatea de selectare a castigatorilor Tombolei:

·         Pasul 1

o   Inaintea fiecarei extrageri, se listeaza toti participantii ce s-au inregistrat pe pagina dedicata tombolei si au respectat elementele mentionate in prezentul regulament. Se aloca un numar de identificare unic fiecarei sanse de castig aferenta participantilor, incepand de la 1, cu o crestere de 1 unitate pana la numarul total de participanti.

o   Castigatorii de la extragerile anterioare nu se vor introduce in lista participantilor la urmatoarele extrageri (daca o persoana a castigat deja un premiu nu mai participa la urmatoarele extrageri). De asemenea, participantii pot castiga un singur premiu per extragere.

Exemplu de listare:

Numar Unic Identificare

Adresa mail participant

Serie Participare

1

____@yahoo.com

000158

2

_____@gmail.com

00058747

3

______@___.ro

00698454

   …

   …

(n)

_____@___.__

005789225456

·         Pasul 2

o   Pentru selectarea castigatorilor se foloseste solutia de extragere a biletelor de tombola castigatore prezenta pe site-ul http://www.random.org/.

o   Extragerile se vor face in prezenta unui reprezentant EXCLUSIV M&S S.R.L. si un tert care nu are statut de angajat EXCLUSIV M&S S.R.L. (client, partener, etc).

·         Pasul 3 – Publicarea castigatorilor

o   Lista castigatorilor si modalitatea de obtinere a premiilor se vor publica pe pagina dedicata Tombolei.

·         Pasul 4 – Confirmarea castigatorilor si Trimiterea premiilor

o   Premiile se vor inmana castigatorilor pe baza de proces verbal printr-un reprezentant al S.C. EXCLUSIV M&S S.R.

4.7. În cazul în care premiul oferit în cadrul primei extrageri nu este revendicat, acesta se reportează și se alocă la urmatoarea extragere.

SECTIUNEA 5. PREMIILE TOMBOLEI

5.1. Premiile atribuite in cadrul prezentei Tombole constau in:

 • Prima extragere – pe data de 11.02.2019:

o   Un câștigător – 2 nopți de cazare în cadrul hotelului Mizuumi, in intervalul 14-17 februarie 2019, și o cina pentru două persoane la restaurantul hotelului Mizuumi;

 • A doua extragere – pe data de 18.02.2019:

o  Un câștigător – 2 nopți de cazare în cadrul hotelului Mizuumi, in intervalul 22-24 februarie 2019, și o cina pentru două persoane la restaurantul hotelului Mizuumi;

Valoare totala a premiilor – 1596 lei (TVA inclus).

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Tombola in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Tombolei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Jud. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr.163b, et.1, cam. 2, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

7.5. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Tombolei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa marketing@mizuumi.ro. sau printr-o solicitare scrisa la EXCLUSIV M&S S.R.L. , Jud. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr.163b, et.1, cam. 2. Regulamentul Oficial al Tombolei va fi, de asemenea, disponibil in forma scrisa la locul de desfasurare al evenimentului.

7.6. Utilizarea datelor ce au caracter personal se utilizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate: https://mizuumi.ro/politica-de-confidentialitate/ și vizează conform prezentului regulament – utilizarea datelor de participare în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor câștigate.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: EXCLUSIV M&S S.R.L. , Jud. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr.163b, et.1, cam. 2, in termen de maxim 2(doua) săptămâni de la data publicării câștigătorului/câștigătorilor care se consideră lezați în vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Tombole, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole.

9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Adresa: Bd. Mamaia, Nr. 431A, Mamaia, Romania
Telefon: +40 731 500 500 | +40 735 700 700
E-mail: office@mizuumi.ro